Lần đầu tiên mở hơi chậm, quá trình cho vay đang được tải xuống. Quá trình này mất khoảng 1-2 phút, vui lòng kiên nhẫn đợi một chút